Juhtkonna rollid ja vastutusala


Rehabilitatsioonimeeskonna juhi töö üldine eesmärk on tagada kõigi tööprotsesside koordineerimise sujuv ja häireteta toimimine rehabilitatsioonimeeskonna abil ning lihtsustada kliendile temale vajalike rehabilitatsiooniteenuste saamist rehabilitatsiooniperioodi vältel.

Vastutusalad:
1. Vastutab talle teenistuskohustuste täitmisel teatavaks saanud informatsiooni õiguspärase kasutamise eest. Informatsiooni tohib kasutada vaid töökohustuste täitmiseks, on keelatud informatsiooni edastamine isikutele, kellele informatsiooni andmine pole õigusaktidega ette nähtud.
2. Vastutab tema valduses oleva dokumentatsiooni sihipärase ja õiguspärase kasutamise ja säilimise eest.
3.  vastutab konkreetse kliendi rehabilitatsiooniplaani koostamise protsessi sujuva kulgemise eest.
4. Vastutab rehabilitatsioonimeeskonna koordineeritud tegevuse eest.


Kvaliteedijuhi töö üldine eesmärk on luua ja tagada kvaliteedijuhtimissüsteemi efektiivne toimivus ja ISO standardile vastavus. 

Vastutusala:
1. Kvaliteedijuht vastutab kvaliteedijuhtimisalase töö koordineerimise ning arendamise eest.


Hooldusjuhi töö üldine eesmärk on tagada sujuv ja tõrgeteta hooldusosakonna töö. 

Vastutusalad:
1. Hooldusravi osakonna igapäevase töö korraldamine.
2. Epikriiside vormistamine ja õendus(hooldus)lugude arhiveerimine.