Tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused


Üldtingimused sätestavad SA Jõhvi Haigla (edaspidi Haigla) ja patsiendi õigused, 
kohustused ja vastutuse patsiendile tervishoiuteenuse osutamisel Haiglas.

Üldtingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse võlaõigusseadusest, tervishoiuteenuse korraldamise seadusest, muudest seadustest ja nende alusel vastuvõetud õigusaktidest.

1. Lepingu sõlmimine (teenusele registreerimine)
1.1. Patsiendil on võimalik registreerida ennast tervishoiutöötaja või muu spetsialisti 
ambulatoorsele vastuvõtule, uuringule, protseduurile jm teenusele (edaspidi 
tervishoiuteenus) registratuuri telefoni teel numbril 3331100, interneti teel Haigla kodulehekülje jõhvihaigla.ee kaudu, perearsti/eriarsti poolt/abil;
1.2. Patsiendi registreerimisel tervishoiuteenuse osutamiseks loetakse Haigla ja patsiendi vahel sõlmituks tervishoiuteenuse osutamise leping. Tervishoiuteenuse osutamise 
lepingu alusel on patsiendil õigus saada tervishoiuteenust registreeritud ajal, kui 
teenused on meditsiiniliselt näidustatud, patsiendil on teenuse osutamiseks vajalik 
saatekiri (v.a juhtumitel, kui saatekirja ei ole vaja), kui teenuse osutamine on võimalik 
ja kui ei esine muud teenuse osutamist takistavad/välistavad asjaolud;
1.3. Tervishoiuteenuse osutamise lepingu moodustavad käesolevad üldtingimused,
patsiendiga suuliselt või kirjalikult sõlmitud leping ning Haiglas kehtivad ja patsiendile 
teatavaks tehtud korrad, eeskirjad ja nõuded (kaebuste lahendamise kord, tasuliste 
teenuste osutamise kord, delikaatsete isikuandmete väljastamise kord jne);
1.4. Tervishoiuteenusele registreerimisega nõustub patsient järgima tervishoiuteenuse 
osutamise tingimusi.

2. Teenuse osutamise tingimused
2.1. Patsient peab talle osutatava tervishoiuteenuse eest tasuma vastavalt Haigla kehtestatud hinnakirjale, v.a juhul, kui tasumise kohustuse võtab üle Eesti Haigekassa või muu isik.
2.2. Eesti Haigekassa võtab ravikindlustusega hõlmatud isiku (omab kas Eesti või muu 
Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi kindlustuskaitset) eest tervishoiuteenuse eest tasumise 
kohustuse üle järgmistel tingimustel:
  • Tervishoiuteenuse osutamine on meditsiiniliselt näidustatud,
  • Patsiendil on saatekiri teenuse osutamiseks,
  • Kui teenus on kantud haigekassa tervishoiuteenuste loetellu.2
2.3. Saatekirja ei ole vaja juhtudel, kui eriarstiabi osutatakse seoses trauma, tuberkuloosi, silmahaiguse (v.a erijuhud), naha- või suguhaiguse või juhul, kui talle osutatakse günekoloogilist või psühhiaatrilist abi.
2.4. Muus EL liikmesriigis kindlustatud isik peab enne teenuse osutamist esitama oma 
kindlustuskaitse tõendamiseks selle riigi pädeva asutuse poolt välja antud kehtiva 
vormikohase tõendi, E112, E123 või kehtiva EL ravikindlustuskaardi või kaardi 
asendussertifikaadi. Juhul, kui patsient ei esita eelnimetatud dokumenti, on Haiglal õigus 
keelduda teenuse osutamisest, v.a juhul, kui patsient tasub teenuse eest ise.
2.5. Juhul, kui kindlustatud isik registreerib end tasulisele vastuvõtule ning selle käigus 
määratakse talle uuringud ja protseduurid või määratakse statsionaarsele ravile, v.a 
vältimatu abi juhtumitel, peab kindlustatud isik tasuma kõikide talle osutatud teenuste 
eest ise. Nimetatud teenuste eest patsiendi tasutud summasid Eesti Haigekassa 
patsiendile ei hüvita.
2.6. Juhul, kui patsient ostab tasulist teenust, kehtib tervishoiuteenustele Haigla poolt 
kehtestatud hinnakiri. Haiglal on õigus nõuda patsiendilt tasulise teenuse eest mõistlikus 
ulatuses ettemaksu. Haiglal on õigus hinnakirja muuta. Hinnakirja muutmisel kehtib
patsiendile tervishoiuteenuse hind tervishoiuteenusele registreerimise hetkel. Kui 
patsiendile määratakse registreeritud tervishoiuteenuse käigus uuringuid ja protseduure
või määratakse statsionaarsele ravile, tasutakse nende eest teenuse osutamise ajal kehtiva hinnakirja järgi.
2.7. Patsiendi poolt tasumisele kuuluva summa suurus ja tasulisel tervishoiuteenuse 
osutamisel patsiendi poolt ettemaksmisele kuuluv osa teatatakse patsiendile enne 
tervishoiuteenuse osutamist ning patsiendil tuleb see tasuda enne teenuse osutamise 
algust ettenähtud tähtaja jooksul. Kui patsient on tasunud teenuse eest ettemaksu ja jätab teenusele mõjuva põhjuseta ilmumata ning ei tühista visiiti ettenähtud aja jooksul, on haiglal õigus ettemakstud summat patsiendile mitte tagastada ja arvestada see teenuse osutamise ettevalmistuskulude katteks. Juhul, kui patsient viivitab tasumisega, on Tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda viivist 0,1% päevas tasumata summalt iga 
viivitatud päeva eest kuni summa täieliku tasumiseni. Tervishoiuteenuse osutajal on 
õigus loovutada nõuded Patsiendi vastu inkassoteenust osutavale ettevõttele. 
2.8. Juhul, kui patsient on tasunud teenuse eest 10x soodushinna, kuid loobub teenusest, ei ole Haiglal kohustust patsiendile tema poolt tasutud summasid tagastada.
2.9. Haiglal on õigus keelduda patsiendile tervishoiuteenuse osutamisest s.h 
tervishoiuteenuse osutamisele registreerimisest, kui patsient ei ole tasunud ettenähtud 
summasid s.h patsiendil on võlgnevus tervishoiuteenuse osutaja ees või 
tervishoiuteenuse osutamine on vastuolus lepingu üldtingimustega või esinevad muud 
õigusaktides sätestatud asjaolud.
2.10. Kindlustatud isik peab eriarsti vastuvõtule tasuma tervishoiuteenuse osutamisel visiiditasu 5,00 EUR.
2.11. Visiiditasu ei pea tasuma
  • alla 19-aastased patsiendid;
  • rasedad rasedakaardi esitamisel;
  • 70-aastased ning selle vanusepiiri ületanud patsiendid;
  • tasulise tervishoiuteenuse saamisel.
3. Poolte õigused ja kohustused
3.1. Haigla kohustub:
3.1.1. teavitama Patsienti tema läbivaatamise tulemustest ja tervise seisundist, 
võimalikest haigustest ning nende kulgemisest, pakutava tervishoiuteenuse 
olemusest ja otstarbest, selle osutamisega kaasnevatest ohtudest ja tagajärgedest 
ning teistest võimalikest ja vajalikest tervishoiuteenustest ning raviarstilt info 
saamise võimalusest nii enne tervishoiuteenuse osutamist kui ka selle ajal. 
Patsiendil on õigus keelduda teabe vastuvõtmisest kirjalikult ja tingimusel, et see ei 
kahjusta tema ega teiste isikute õigustatud huve;
3.1.2. dokumenteerima tervishoiuteenuse osutamise vastavalt kehtivatele nõuetele.
3.2. Haiglal on õigus:
3.2.1. ühepoolselt muuta patsiendi poolt broneeritud aega Haigla töökorralduslikel või 
muudel olulistel põhjustel. Broneeritud aja muutmisest, sh. arsti või kabineti 
vahetamisest teavitab Haigla patsienti tervisekaardil märgitud kontaktandmeid
kasutades;
3.2.2. ühepoolselt patsiendi poolt broneeritud aega tühistada Haigla töökorralduslikel 
või muudel olulistel põhjustel. Broneeritud aja tühistamisest teavitab Haigla 
patsienti tervisekaardis märgitud kontaktandmeid kasutades;
3.2.3. keelduda patsiendile teenuse osutamisest või lõpetada teenuse osutamine, kui 
patsient ei nõustu tervishoiuteenuse lepingu tingimustega või rikub neid. 
3.3. Patsiendil on õigus:
3.3.1. Tühistada tema poolt broneeritud aeg põhjust avaldamata. Sellisel juhul tasub 
Patsient talle faktiliselt osutatud tervishoiuteenuse eest ning hüvitab lepingu 
ülesütlemisega Haiglale tekitatud kahju. Juhul, kui patsient ei järgi üldtingimustes 
sätestatud etteteatamisetähtaega või rikub muul viisil lepingut (nt esitab teenuse 
osutamisel valeandmeid) ei ole Haigla kohustatud patsiendi poolt tasutud summasid 
tagastama ning arvestab need leppetrahviks. 
3.4. Patsient kohustub:
3.4.1 avaldama tervishoiuteenuse osutajale oma parima arusaama järgi kõik 
tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida haigla
teenuse osutamiseks vajab;
3.4.2 ilmuma tervishoiuteenuse osutamiseks kokkulepitud ajal ja kohta. Juhul, kui 
Patsient ei saa ilmuda kokkulepitud ajal tervishoiuteenuse osutamisele, peab ta 
teatama sellest Haiglale teenuse osutamise eelneval tööpäeval kuni kella 12.00-ni 
kas telefonil 3331100 esmaspäevast reedeni (v.a riigipühad ja rahvuspüha) 8.00-
16.30. või e-posti aadressil registratuur@corrigo.ee. Patsiendile pakutakse sel juhul uus teenuse osutamise aeg.
3.4.3 juhul, kui Patsient ei ilmu kokkulepitud ajal tervishoiuteenuse osutamisele ja ei 
ole sellest Haiglat eelnevalt nõuetekohaselt teavitanud, on Haiglal õigus nõuda 
Patsiendilt leppetrahvi tasumist kas visiiditasu, ettemaksu või registreeritud 
tervishoiuteenuse maksumuse ulatuses. Kui patsient on teenuse eest tasunud, sh 
tasunud ettemaksu, on Haiglal õigus patsiendi poolt tasutud summasid mitte 
tagastada ja arvestada need leppetrahviks.
3.4.5 täitma tervishoiutöötaja määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi ning 
ettekirjutusi nii tervishoiuteenuse osutamise ajal kui ka järgselt;
3.4.6 järgima Haiglas viibimise ajal haigla poolt Patsientidele kehtestatud sisekorda 
ning muid patsientidele teatavaks tehtud eeskirju ja nõudeid. 

4. Osutatava tervishoiuteenuse kvaliteet
4.1. Haigla poolt osutatava tervishoiuteenuse kvaliteet vastab arstiteaduse üldisele tasemele teenuse osutamise ajal ja seda osutatakse Haiglalt tavaliselt oodatava hoolega.
4.2. Haigla ei saa lubada patsiendi paranemist või uuringu edukust.

5. Patsiendi teavitamine ja nõusoleku andmine
5.1. Tervishoiuteenuse osutamine toimub Patsiendi nõusolekul, mis antakse pärast tema 
teavitamist tervishoiutöötaja poolt vastavalt üldtingimuste punktile 3.1.1 ning vormistatakse Haigla nõudel kirjalikult vastaval vormil. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta. Avaldus nõusoleku tagasivõtmiseks vormistatakse alati kirjalikult.

6. Kaebuste esitamine
6.1. Patsiendil on õigus esitada teenuse osutaja vastu kaebusi. Kaebuse saab esitada e-posti teel aadressil registratuur@corrigo.ee  või kirjalikult aadressile Jaama 34 Jõhvi.
Patsiendi kaebus peab sisaldama patsiendi nime ja kontaktandmeid, teenuse osutamise 
aega, kaebuse esitamise aluseks olevaid asjaolusid, kaebaja nõuet tervishoiuteenuse 
osutaja vastu;
6.2. Teenuse osutaja registreerib kõik kaebused. Teenuse osutaja vastab patsiendi kaebusele 30 päeva jooksul kaebuse registreerimisest. Juhul, kui kaebuse lahendamine võtab aega kauem kui 30 päeva, teavitab tervishoiuteenuse osutaja patsienti kaebuse lahendamise uuest tähtajast. Patsiendil on lisaks tervishoiuteenuse osutajale õigus esitada kaebus tervishoiuteenuse osutamise kohta ka Sotsiaalministeeriumile, Eesti Haigekassale, Tervishoiuametile.

7. Vastutus
7.1. Haigla vastutab üksnes oma kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning Patsiendi teavitamise ja temalt nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest.

8. Andmekaitse
8.1. Haiglal on delikaatsete isikuandmete töötlemiseks Andmekaitseinspektsiooni luba.5
8.2. Vastavalt võlaõigusseaduse §-le 768 kohustuvad tervishoiuteenuse osutaja ja 
tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse 
osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema 
tervise seisundi kohta. Tervishoiuteenuse osutaja võib nimetatud kohustuse täitmisest 
mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda, kui andmete avaldamata jätmise korral võib 
Patsient oluliselt kahjustada ennast või teisi isikuid või kui andmete avaldamise kohustus 
tuleneb seadusest.
8.3. Patsiendi isikuandmete töötlemine toimub ranges vastavuses isikuandmete kaitse 
seadusega. Patsiendi isikuandmeid kasutatakse üksnes Patsiendile tervishoiuteenuse 
osutamiseks ning sellega kaasnevaks tegevuseks (arvete vormistamine jms). Teistele 
isikutele võimaldatakse juurdepääs Patsiendi andmetele üksnes Patsiendi nõusolekul. 
Patsiendi nõusolekut ei ole vaja andmete edastamiseks või neile juurdepääsu 
võimaldamiseks isikutele, kellel see õigus tuleneb seadusest.