KOKKUVÕTE REHABILITATSIOONITEENUSE KLIENTIDE RAHULOLU UURINGUST 2016


Rehabilitatsiooniteenus on aktiivselt pakutav sotsiaalteenus. Kuna SA Jõhvi Haiglale on omistatud EQUASS sotsiaalteenuste kvaliteedimärk, on klientidelt tagasiside küsimine oluline.

Uuringu eesmärgiks on küsimustiku alusel uurida klientide rahulolu SA Jõhvi Haigla rehabilitatsiooniteenustega, meeskonna spetsialistide tööga,  saadud rehabilitatsiooni tulemustega ning võimalusel tuua välja ettepanekuid klientide rahulolu suurendamiseks. Hindamine on läbi viidud 10-palli süsteemis.

2016. aastal kogusime kirjalikku tagasisidet võimalusel kõigilt klientidelt, kes teenuselt lahkusid. Tagasiside andmine oli vabatahtlik, mistõttu kõik kliendid küsimustikku ei täitnud.

Rehabilitatsiooniteenuse klientide rahulolu küsitlus toimus ajavahemikus 06.01.2016 -05.12.2016. Küsitluse lõpuks laekus 60 vastustega ankeeti, nendest 32 majutusteenust saanud klientidelt. Kõik küsitlusele vastanud olid Ida-Virumaa elanikud.

 

1. Rahulolu rehabilitatsiooniteenust pakkuva asutusega üldiselt

 

2. Rahulolu saadud rehabilitatsiooni tulemustega 

 

3. Rahulolu rehabilitatsiooniteenust pakkuvate spetsialistide töög


4. Rahulolu majutusteenuse toitlustamisega Klientide kommentaarid

·         tähelepanelik ja viisakas kollektiiv

·         kõik hästi organiseeritud

·         kompetentsed spetsialistid

·         rahulik ja meeldiv õhkkond

·         vastutulelik mõistev suhtumine

·         spetsialistid on korrektsed ja heasoovlikud

·         sellel aastal väga rahul kõikide spetsialistide tööga

·         sain palju kasulike teadmisi

·         meeldib motivatsioonipõhine lähenemine

·         vähe teenuseid

·         massaaž on kallis

·         keskus võiks olla kodule lähemal

·         kallid tasulised teenused