Piloteeritav rehabilitatsiooniprogramm Kõnehäirega Laps


                                                                       

 

Programmi sihtgrupp on eelkooliealised 4-7 aastased lapsed, kellel on eakohasega võrreldes kõnes mahajäämus.

Programmi eesmärk on

  • tagada kõnehäirega lapsele areng, saavutamaks eakohane kooliküpsus ja et laps saaks koolis õppida, vajades sealjuures võimalikult vähe kõrvalabi ning olles igati kaasatud tegevustesse eakaaslastega

  • saavutada selline kõneoskuse tase, et laps suudaks ennast väljendada sõnaliste lausetega.

Programmi tegevused:

Rehabilitatsiooniprogrammi meeskonda kuuluvad sotsiaaltöötaja, logopeed, eripedagoog ja psühholoog. Tegevusi viiakse läbi koostöös lähivõrgustiku, perekonnaga.

Programmi sisenemisel viiakse läbi kõne arengu taseme hindamine – hinnatakse lapse üldist ja käelist arengut ning kõne oskuse taset, et valida kõne arendamiseks parim lähenemisviis ja tehnika.

Programmi käigus õpetatakse vanemaid lapsega kodus ise aktiivselt tegelema ja tema arenemist toetama. Lisaks selgitatakse pereliikmetele lapse eakohast arengut, kõnehäirete erinevaid põhjuseid ja antakse ülevaade kõne hilistumise või kõne arengu mahajäämusest tekkivatest piirangutest lapse edaspidises elus.

Kõnehäirega laps saab individuaaltunde logopeedilt, kes tegeleb lapse kõne hääldusliku ja grammatilise küljega. Lapsevanematele on planeeritud grupinõustamine, sotsiaaltöötaja, eripedagoogi ja psühholoogi poolt. Eripedagoog juhendab vanemat kommunikatsiooni ja kognitiivsete oskuste arendamise osas, psühholoog tegeleb perega, et toetada suhtlemisoskuse arengut ning tõsta nende teadlikkust. Sotsiaaltöötaja ülesandeks on perekonna toimetuleku uurimine ja vajalike toetavate teenuste osas, et pere oleks jõustatud ning valmis lapsele arendavat keskkonda pakkuma. Sotsiaaltöötaja on programmis võrgustikutöö korraldajaks pere, haridusasutuse, KOV ja Rajaleidja spetsialistide vahel.

Programmi tulemusena on lapsevanemal olemas teadmised ja oskused lapse kõne arengule kaasa aitamiseks, viib läbi spetsialisti poolt ette antud koduseid ülesandeid/tegevusi.

Programmi läbimise tulemusel on lapsel sõnavara laienenud, kõne  mõistmine paranenud ja eneseväljendusoskus arenenud.