Teostatud projektid


Projekti nimetus: Hoolduskoormuse jagamise abil tööle Ida-Virumaal – Sinust hoolides!” nr 1.3.0301.12-0169

Projekti kestus: 31 kuud
Algus- ja lõppkuupäev: 01.06.2012-31.12.2014
Kirjeldus: 
Projekti üldeesmärgiks on tööjõu pakkumuse suurendamine ning töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamine kodus hooldamise ja päevahoiuteenuse pakkumise kaudu Ida-Virumaal. Eakale või puudega inimesele või dementsele suunatud hooldusteenuste (koduhooldus ja päevahoid) osutamise kaudu võimaldatakse senise hoolduskoormusega isiku tööturule sisenemist või isiku hiljuti tekkinud hoolduskoormuse tõttu ennetada tööturult väljalangemist. Projekti kaastatakse 90 inimest, kes on tööturult eemale jäänud hoolduskoormuse tõttu. 

koduleht: www.sinusthoolides.ee
e-mail: katlin.saaler@corrigo.ee
mob.: 55 620 161
Tel.: 33 31 111


Projekti nimetus: Pikaajaliste ja psüühilise  erivajadustega töötute tööpraktikad ja tööle rakendamine  juhtumikorralduse ja mentorluse toel – Isiklikud valikud  tööturul

Projekti eesmärk:
Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurenemine läbi psüühilise erivajadusega  inimeste suurema võimetekohase töölerakendumise tööpraktika ja tugiteenuste kaudu.


Projekti nimetus: Tööle rakendamine tugiisiku ja isiku abistaja teenuse toel Ida-Virumaal - Töötamine ausse!"

Projekti kestus: 32 kuud
algus- ja lõppkuupäev: 01.05.2011 - 31.12.2013
kirjeldus:
 
Käesolev projekt keskendub individuaalsetele vajadustele vastavate hoolekandeteenuste võimaldamisele SA Jõhvi Haigla - isikliku abistaja teenuse pakkumine puudega inimestele (nii lapsed kui täiskasvanud) ning tugiisiku teenuse pakkumine 15-64 aastastele inimestele, kes vajavad abi puude, haiguse või toimetulekuraskuste tõttu ning kinnipidamiskohast vabanenutele. Nimetatud teenused võimaldavad teenuse saajal või hoolduskoormusega isikul siseneda tööturule ning seal püsida. Projekt toetab otseselt Eesti Majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011, Eesti konkurtntsivõime kava 2009-2011 ja EL2020 strateegia eesmärke.

aadress: www.autoole.ee
e-mail: katlin.saaler@autoole.ee

Koostööprojekti nimetus: Keha pindrõhu jaotuse uuringute teostamine Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Põlvamaa ratastoolikasutajatele 

Projekti sihtgrupp ja eesmärk:
 
Otsene sihtgrupp: Pikaajalise (kroonilise) osalise või täieliku halvatusega lapsed ja täiskasvanud
Kaudne sihtgrupp: perearstid, tervishoiu- ja rehabilitatsioonispetsialistid
  • Rakendada Eesti Vabariigis praktikasse keha pindrõhu mõõtmise süsteemi uuring  (Interface Pressure Mapping System)  lamatiste tekke vältimiseks pikaaegse lihashalvatusega lastel ja tööealistel klientidel 
  • Luua kompetentsikeskus MTÜ Diana Arenduskeskuses pindrõhu mõõtmise ja istumisasendi tõenduspõhise hindamise-nõustamise alal, eesmärgiga arendada välja pädev kompetents Eesti Vabariigis ja tagada teenuse jätkusuutlikkus projektijärgselt
  • Tutvustada keha pindrõhu mõõtmise süsteemi (IPMS) kui objektiivset lamatiste ennetamise meetodit ratastoolikasutajal seminari vormis kasutajatele ja spetsialistidele
  • Läbi viia MTÜ Diana Arenduskeskuse kompetentsikeskuse poolt  keha pindrõhu mõõtmise süsteemi (IPMS) tutvustav  infopäev Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa ja  Põlvamaa  ratastoolikasutajatele, tervishoiu- ja rehabilitatsioonispetsialistidele, perearstidele
  • Arendada välja keha pindrõhu mõõtmise süsteemi (IPMS) infotehnoloogiline andmebaas ja veebipõhise nõustamissüsteem MTÜ Diana Arenduskeskuses kompetentsikeskuses;
  • Planeerida lamatiste ennetustegevust koostöös Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga pikemas perspektiivis (aastani 2015)

Projekti nimetus: Sõltuvushäiretega noorte rehabilitatsioonikeskuse vabaaja ruumide renoveerimine


Valdkonnad ja eesmärk:
1.sotsiaalvaldkond: tööharjutus, -praktika, vabaaja sisustamine, harjumuste kujundamine. Erivajadustega isikute, alaeliste komisjoni otsusega rehabilitatsiooniteenusele suunatud isikute oskuste arendamine, hobi-huvi tekitamine, sotsialiseerimise (ühiskonda kuuluvustunde) arendamine.
2.haridusvaldkond: käsitöötunni läbiviimine  sõltuvushäirete ravi-rehabilitatsioonil olevatele noorukitele.

Sihtgrupp on:
üle vabariigi Jõhvi noorukite ravi-rehabilitatsioonikekusesse
suunatud kliendid, vähemalt 26 noorukit aastas.
Ja erivajadustega ja alaealistekomisjoni otsusega rehabilitatsiooniteenusele suunatud isikud – 40 isikut aastas.
Projekti nimetus: Puuetega inimeste maakondliku rehabilitatsioonikeskuse rajamine

Projekti eesmärk:
1. kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste avalike teenuste kättesaadavuse tagamine maakondlikes ja kohalikes keskustes
2. kohalike avalike teenustega seotud infrastruktuuri kasutuse efektiivsuse parandamine maapiirkondades