Mis on rehabilitatsioon?


Rehabilitatsioon on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada erivajadusega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist. Tegemist on komplekse tegevusega, mille eesmärgiks on taastada ja säilitada tervisekahjustusega inimestel võimalikult kõrget füüsilist, meelelist, intellektuaalset, psüühilist ja sotsiaalset aktiivsust.

Teenused:
Rehabilitatsioonivajaduse hindamise ja rehabilitatsiooni planeerimise teenus (plaani koostamine – kehtivusaeg 6 kuud kuni 5 aastat täisealistel ja 6 kuud kuni 3 aastat lastel). Rehabilitatsiooniplaan on isiku/lapsevanema ja lapse aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, mis sisaldab endas kliendi/lapsevanema ja lapse ning spetsialistide koostöö tulemusena püstitatud kliendile/lapsevanemale ja lapsele olulist eesmärki, erinevate eriala spetsialistide hinnanguid ja soovitusi lähtuvalt kliendi/lapsevanema ja lapse eesmärgist ning tegevuskava, mis sisaldab nii rehabilitatsiooni raames pakutavaid teenuseid kui ka väljaspool seda pakutavaid teenuseid kliendi/lapsevanema ja lapse eesmärgi saavutamiseks. Rehabilitatsiooniplaani kehtivus täiskasvanutel on maksimaalselt 5 aastat, lastel 3 aastat.
Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamise teenust mis on sisuliselt ühe rehabilitatsioonispetsialisti poolt kliendi/lapsevanema juhendamine tegevuskavas olevate teenuste täitmiseks.

Füsioterapeudi teenus, mis võib koosneda nii füsioterapeutilisest nõustamisest (kliendile ja vajadusel tema lähedastele funktsioonihäire iseloomu selgitamine, töö-, õpi-, kodu – või vabaaja keskkonna kohandamine, abivahendite soovitamine) kui ka füsioterapeutilisest sekkumisest (mis on suunatud kliendi funktsionaalsele treeningule kui ka optimaalsete abivahendite kasutamisele) lähtuvalt kliendi poolt püstitatud eesmärgi saavutamiseks. Täiskasvanud, füüsilise erivajadusega klientidel on õigus saada füsioterapeudi teenust individuaalselt 5 tundi ja grupis 5 tundi ühes kalendriaastas. Lastel 10 tundi individuaalset  füsioteraapiat ja 10 tundi grupis füsioteraapiat. Liikumispuudega lapsel on õigus saada nii individuaalset kui ka grupifüsioteraapiat kolmekordses mahus ühes kalendriaastas.

Tegevusterapeudi teenus eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus. Tegevusteraapia läbiviimine tähendab isiku tegevusvõime hindamise tulemusena selgunud tegevusliku häire vähendamist ja tegevusvõime parandamist eesmärgipäraste tegevuste rakendamise kaudu. Olenevalt isiku tegevusliku häire sügavusest, häirunud tegevuseeldustest ning nende taastamise võimalustest kujutab tegevusteraapia läbiviimine endast igapäevategevuste harjutamist, uute tegevusviiside õppimist, tegevuseelduste arendamist või taastamist, abivahendite soovitamist ja kasutamise õppimist. Tegevusvõimet toetavate keskkonnakohanduste projekteerimist. Tegevusvõimealane nõustamine ja juhendamine on suunatud isiku igapäevaelu tegevustega toimetuleku säilitamisele ja edendamisele ning tähendab isiku enda ja/või tema lähedaste või hooldajate nõustamist ja juhendamist isiku tegevusvõimet puudutavates küsimustes.

Sotsiaaltöötaja teenus  läbi sotsiaalnõustamise psühhosotsiaalsete (inimsuhte) ja sotsiaalmajanduslike (materiaalsete) probleemide lahendamiseks ja/või vähesemaks muutmine. Litsentseeritud spetsialisti poolt seadustes, inimeses endas ja tema elukeskkonnas sisalduvate võimaluste esiletoomine koostöös kliendiga ja tema lähivõrgustikuga (perega) tema toimetuleku- ja funktsioneerimisevõime tõstmiseks.

Psühholoogi teenus mis võib koosneda nii psühholoogilisest nõustamisest, mille eesmärk on rehabilitatsiooniplaanis määratletud eesmärkide saavutamine, peamiselt kliendi psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine ning psühhoteraapiast, mille eesmärk on psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine vastavalt rehabilitatsiooniplaanis näidatud eesmärgile.

Kogemusnõustaja teenus (individuaalne, perenõustamine, grupitöö), sisaldab  sarnase kogemusega inimeste vahel toimuvat teadmiste- ning kogemuste vahetust ja/või nõustamist ning kogemusliku emotsionaalse- sotsiaalse- ja/ või praktilise toe pakkumist.

Logopeedi teenus isiku toimetuleku tagamiseks olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises, kommunikatsiooni taastamine, säilitamine või alternatiivse kommunikatsiooni rajamine õppimise, vilumuste kujundamise ja/või individuaalsete abivahendite loomise ning kasutamise õpetamine.
Eripedagoogi teenus isiku ea- ja puudespetsiifiline toimetulekuõpe ja nõustamine, tagamaks parem toimetulek reaalses sotsiaalses keskkonnas, suhtlemisel ning eakohaste igapäevatoimingute sooritamisel. Eesmärgiks on toimetulekuõppe kaudu kliendi toimetulekuoskuste parandamine ja säilitamine erinevates sotsiaalsetes situatsioonides (olme, mäng, huvitegevus, õppimine, töötamine).
Sõidukulud kompenseeritakse rehabilitatsiooniteenusel olnud kliendile ja põhjendatud vajadusel tema saatjatele kummalegi maksimaalselt 41,55 € aastas, kui rehabilitatsiooniteenusele sõidetakse elukohast väljapoole kohaliku omavalitsuse üksust. Saatjaks võib olla nii abikaasa, isiklik abistaja kui ka hooldaja, lapse puhul vanem, seaduslik esindaja.

Sõidukulude hüvitamiseks tuleb esitada vormikohane taotlus elukohajärgsele pensioniametile pärast rehabilitatsiooniteenuse saamist. Taotlusele tuleb kindlasti lisada sõidukulu tõendavad dokumendid, mille alusel toimub kulude hüvitamine. Taotluse vormi küsida sotsiaaltöötajalt või pensioniametist.
Sihtgrupp

SA Jõhvi Haigla osutab rehabilitatsiooniteenuseid puuet taotlevatele või puudega täisealistele isikutele kui ka lastele.

Rehabilitatsioonimeeskond
Psühhiaater
Õde
Sotsiaaltöötajad
Psühholoogid
Füsioterapeudid
Tegevusterapeut
Logopeedid    
Eripedagoog
                                                                                                                                        
Rehabilitatsiooniplaani koostamisele tulles võtta kaasa:
  • Kehtiv suunamiskiri
  • Eelnev rehabilitatsiooniplaan (kui on varem koostatud)
  • Seadusliku esindaja / lapsevanema isikut tõendav dokument
  • Rehabilitatsiooniteenustele tulles võtta kaasa:
  • Kehtiv suunamiskiri
  • Kehtiv isiklik rehabilitatsiooniplaan
  • Füsioterapeudi teenuse saamisel sportlik/mugav riietus, vahetusjalanõud, sokid

Rehabilitatsiooniplaani koostamise lühikirjeldus SA-s Jõhvi Haigla
Rehabilitatsiooniplaani koostamisele tulles kohtub klient/ laps ja tema vanem rehabilitatsioonimeeskonnaga, mis koosneb 5 spetsialistist. Meeskonna koosseisu on kokku pannud rehabilitatsioonimeeskonna juht vastavalt kliendi terviseprobleemidele. Esmane kohtumine koosneb kliendi/lapse ja tema vanema küsitlusest ja lisaks füsioterapeudi ning tegevusterapeudi testimisest. Koos kliendi/lapse ja tema vanemaga ning rehabilitatsioonimeeskonnaga püstitatakse plaani eesmärk ja aeg selle saavutamiseks.
Eelneva kohtumise lõpus ja selle ajal toimub kliendi/ lapse ja tema vanema  juhendamine edasise tegevuse osas.

Järgnevalt toimub plaani vormistamine, tegevuskavas olevate teenuste planeerimine (hinnangud ja soovitused spetsialistide poolt; tegevuskava kokku panek)
Teisel kohtumisel (meeskonna juhiga) saab klient/lapse vanem ja laps tutvuda koostatud rehabilitatsiooniplaaniga ning anda plaanile allkirjad. Lisaks toimub paraleelselt juhendamine edasiseks tegevuseks, mis aitaks plaani ellu viia.

Rehabilitatsiooniteenuste lühikirjeldus SA-s Jõhvi Haigla
Teenustele tulles kohtub klient/laps ja tema vanem esmalt sotsiaaltöötajaga, kellega koos vaadatakse üle plaani eesmärk ja tegevuskavas soovitatud tegevused. Hinnatakse, kas kliendi/lapse hetkeolukord vastab plaanis kirjeldatule ja kas kliendi/lapse ja vanema eesmärk on sama, mis plaanis. Vajadusel püstitatakse uus  konkreetsem eesmärk, mida klient/laps ja vanem soovivad  saavutada. Planeeritakse ajaliselt esmased kohtumised spetsialistidega – ajakava ja spetsialistide kontaktid.
Sellele järgneb füsioterapeudi teenus ning kõik teised teenused vastavalt ajakavale ja kokkulepitud päevadele.
SA Jõhvi Haigla pakub ka majutusteenust. Kui pole soovi majutusteenust võtta, peab klient/laps koos vanemaga käima meie asutuses igapäevaselt.
Teenuste lõppedes vormistab meeskonna juht dokumendid, tagastab kliendile rehabilitatsiooniplaani koos sissekandega, kus kajastub ajavahemik, kuna teenuseid saadi, teenuse tulemus ja teenuse osutaja.
Toimub kliendi juhendamine edasise tegevuse osas.
Nii plaani koostamist kui ka teisi teenuseid teeb SA Jõhvi Haigla vajadusel ka kliendi elukohas.
 
Ligipääsetavus liikumispuuetega inimestele
SA Jõhvi Haigla asub aadressil Jaama 34 Jõhvi linn peahoone III korrusel kab. nr 305 ja 323 (peauksest sisenedes pöörduda registratuuri). Hoonesse ratastooliga saab siseneda peauksest tuleva kaldtee kaudu. Koridorid on avarad liikumiseks ratastooliga, Ratastooliga saab siseneda ka lifti. Tualetikasutusvõimalus nii I korrusel kui ka III korrusel rehabilitatsiooniteenuse ruumis. Autoga tulles on parkimisvõimalus maja ees (invaparkimiskohad tähistatud).
 
Abivahendite müügi ja laenutusega tegelevad firmad: vt siit

Koostööpartnerid

Sotsiaalkindlustusamet
Lembitu 12, 15092 Tallinn Eesti
16106
Tel: 6121360

Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29, 15027 Tallinn
Tel: 6269301
Faks: 6992209

Ida-Virumaa Diabeetikute Selts
Tiigi 11-4 Voka Ida-Virumaa 41701
Tel: 3398498

Ida-Virumaa Epilepsiaühendus
Oru 1a, Jõhvi 41531 
Mob: 56621150 

Mittetulundusühing "Miloserdie"
Veski 4-42 Sillamäe 40231
Mob: 56695200
Tel: 3924378

Ida- Virumaa  Kutsehaigete ühing 
Ida-Virumaa PIK
Oru 1 a, 41531, JÕHVI
Tel: 3356515

Jõhvi Puuetega Laste Vanemate Uhendus
Kaare 7, 41534 Jõhvi
Tel: 3356551

Ida-Eesti Pimedate Ühing (Kohtla-Järve osak.)
Ahtme 27-59, 30327 Kohtla-Järve
Tel: 58083648

Ida- Virumaa Vaegkuuljate ühing 
Kohtla-Järve, Keskallee tn 17 30322
Registreerimise tel: 80137983 
Avatud esmaspäeviti 11.00-14.00

MTÜ Avinurme Sotsiaal- ja Turvakeskus 
Võidu 28, Avinurme, Avinurme vald, 42101 Ida-Virumaa
Tel: 3397482
Tel: 5297584

Sclerosis Multiplexi Ühing
Olevi 30-42, Kohtla-Järve
Tel: 3350453
Mob: 5011841

ITAK
Niidu 4 JÕHVI
Tel: 3370317

Tervise Abi teeninduspunkt
Ida-Viru Keskhaiglas
Ravi 10D, kab. 2027, 30322 Kohtla-Järve
E-R 9.00-17.00
Tel: 3360039
Mob: 5261119
Mob: 56261135 

AS Gadox 
Türi tn. 10C 11313 Tallinn
Tel: 6501322
Fax: 6501323
E-R 9.00-16.00

Jõhvi Sotsiaalmaja
Kaare 7, Jõhvi
Tel: 5137877
Tel: 3360358

Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu
Ahtme mnt 16 31025 Kohtla-Järve 
Tel: 3395850 (24h)
Faks: 3395851
Turvakodu Rudolf MTÜ
Lai 1
Tel: 5064394

Kohtla-Järve Linna Sotsiaalhoolekandekeskuse sotsiaalmaja
Järveküla tee 17 30328 Kohtla-Järve 
Juhataja Viktoria Gontšarova E-N 8-17; R 8-15.45
Tel: 3324011

OÜ Activitas
Vaksali 17A, 50410 Tartu
Tel: 5013410
www.rehateenus.ee
info@rehateenus.ee