Mõisted


Puue
Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel.  Käesoleva seaduse mõistes on puudel kolm raskusastet:
 
Puudel on 3 raskusastet: sügav, raske, keskmine (sõltuvalt kõrvalabi ja järelevalve vajadusest, mis on suurem eakohastest vajadustest).

1) sügav puue on inimesel, kellel igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud; 
2) raske puue on inimesel, kellel igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud; 
3) keskmine puue on inimesel, kellel igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb raskusi.

Puuetega inimeste rehabilitatsioon
rehabilitatsiooniteenus on isiku iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja töötamise või tööle asumise soodustamiseks osutatav teenus.
 
Rehabilitatsioon on alguse ja lõpuga protsess, mille tunnusteks on:
  • kliendi motivatsiooni olemasolu, soov muuta ennast ja ise selles protsessis aktiivselt osaleda
  • selgelt väljendatud eesmärk, mida soovitakse rehabilitatsiooniga saavutada
  • tegevusvõime ja toimetuleku hindamine füüsilisest, psüühilisest ja sotsiaalsest aspektist protsessi alguses, selle käigus ja selle lõppedes
  • professionaalselt koostatud tegevuskava 
  • tegevuskava elluviimiseks moodustatud toimiv võrgustik
  • toimiv tugisüsteem
  • kõigi osapoolte aktiivne osalemine tegevuskava elluviimises
  • mõõdetav tulemus
Isiklik rehabilitatsiooniplaan
Rehabilitatsiooniplaan on isiku enda või tema seadusliku esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument.
Selles antakse hinnang isiku tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusele. Samuti tuuakse ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks kaasatuseks vajalikud tegevused

Rehabilitatsiooniteenus
sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.

Sotsiaalteenus
isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.

Sotsiaalnõustamine
Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Nõustamisteenust osutavad peamiselt kohalikud sotsiaaltöötajad, teenust korraldavad kohalikud omavalitsusüksused. Nõustamisteenust on võimalik saada kõikide kohalike omavalitsuste territooriumil.