Rehabilitatsiooniprogrammid

Puude- ja erivajadusega lastele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniprogrammi lühitutvustus (11.09.2017)

astanguSotsiaalfond

Ambulatoorne pilootprogramm on suunatud puude- ja erivajadusega lastele ja nende peredele.


Programmi eesmärk on toetada lapse eakohast arengut, iseseisvaid toimetulekuoskusi ja võimetekohase hariduse omandamist. Eesmärgiks on ka soodustada lapsevanemate tööle saamist, tööl püsimist ja hoolduskoormuse vähenemist noortele, kellel on õpiraskused ja oht koolikohustuse mittetäitmisele.

Soovime, et noored teadvustaksid oma tugevusi ja nõrkusi, oskaksid oma ressursse kasutada ning individuaalsete ja perekonnast tulenevate raskustega paremini toime tulla.

Rehabilitatsiooniprogrammis osalemise tulemusel saavutab laps parema kohanemisvõime ja tegevusvõime (ehk funktsioneerimise) tema jaoks olulistes igapäevaelu situatsioonides. Noorte peamised probleemid on seotud sõltuvusest ja psüühilistest häiretest tingitud käitumisprobleemide ja emotsionaalse seisundiga (näiteks: koolikohustuse mittetäitmine, sõltuvusainete tarbimine, konfliktsed suhted, seaduserikkumised, enesevigastamine, erinevad psüühilised raskused).

Meie eesmärgiks on, et noor täidab koolikohustust või peale koolikohustuse lõppu otsib aktiivselt tööd või töötab; noor on vähendanud sõltuvusainete tarbimist või tarbib kergemaid sõltuvusaineid, ei ole pannud toime õigusrikkumisi.

Rehabilitatsiooniprogramm kestab kuni 6 kuud ajavahemikus 01.10.2017 – 01.06.2018, vajadusel jätkurehabilitatsioon sotsiaalse rehabilitatsiooni individuaalse tegevuskava alusel.


Piloteeritav rehabilitatsiooniprogramm „Kõnehäirega laps“ (04.10.2016)

                                                                       

 Piloteeritav rehabilitatsiooniprogramm „Kõnehäirega laps

Lähtuvalt Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetmest „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused 2014-2020“, piloteerib SA Jõhvi Haigla ajavahemikul
1. mai 2016 - 30. juuni 2017. a rehabilitatsiooniprogrammi „Kõnehäirega laps“.