Isikliku abistaja teenus


Teenuse eesmärk

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on puudega inimese abistamine igapäevastes füüsilistes tegevustes, toetades seeläbi tema võimalikult iseseisvat toimetulekut osalemise suurendamisega ühiskonnaelu erinevates valdkondades, sh hariduses ja tööhõives. Lisaks on teenuse eesmärk puudega inimese pereliikmete ja lähedaste hoolduskoormuse vähendamine ning nende sõltumatuse ja sotsiaalse aktiivsuse toetamine, sh tööturul osalemise võimaldamine.

Teenuse sihtgrupp

Isikliku abistaja teenus on mõeldud isikutele, kellel on funktsioonihäire, mille tõttu nad ei tule iseseisvalt igapäevaste tegevustega toime ja vajavad nende sooritamiseks isiklikku abistajat.

Isiklik abistaja lähtub oma töös konkreetse isiku erivajadustest ja tema antavatest tööjuhistest. Seega peab teenuse saaja olema võimeline isiklikku abistajat juhendama. Teenuse saaja peab oskama selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt teenuse osutajat juhendama. Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja koordineerima isikliku abistaja tööd.

Kui isiklikku abistajat vajab alaealine või piiratud teovõimega täisealine, lähtub isiklik abistaja eestkostja antavatest tööjuhistest.

Teenuse kirjeldus

Isiklik abistaja abistab teenust saama õigustatud isikut lähtuvalt tema puudest tulenevatest vajadustest liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel (raske kõnepuude puhul), hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel, samuti majapidamistöödes ja teiste toimingutes, milles isik puude tõttu abi vajab. Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda, st ta ei aja üksinda isiku asju, vaid isik ja isiklik abistaja tegutsevad koos.

Isikliku abistaja tööülesannete hulka ei kuulu füüsilise abistamisega mitteseotud tegevused, nt meditsiini- ja tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, nõustamisteenuste, juriidiliste teenuste, remondi- ja ehitusteenuste jmt osutamine. 

Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded ja tööaeg sätestatakse isikliku abistaja ja teenust saava isiku vahelises töö- või võlaõiguslikus lepingus. Teenust saav isik vastutab isikliku abistaja juhendamise eest. 

teenusele seatud nõudeid;

klienditeeninduse standardit (nt sotsiaalala töötaja eetikakoodeks);

tagasisidesüsteemi (nt rahuolu-uuring);

kaebuste lahendamise protseduuri;

kvaliteedi tagamise ja tulemuslikkuse hindamise süsteemi.

Teenuse osutamise maht

Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

Teenuse taotlemise ja osutamise protsess

Teenuse taotlemiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal pöörduda avaldusega kohaliku omavalitsuse poole, kus selgitatakse teenuse saamise tingimusi ja korda.

Teenust saama õigustatud isikul on õigus valida endale ise sobiv isiklik abistaja. Kui isik ei leia endale ise isiklikku abistajat, abistab isikliku abistaja leidmisel kohalik omavalitsus.

Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse osutaja poole pöörduda ka otse ilma kohalikku omavalitsust kaasamata.

Teenust saama suunamise aluseks on isiku või tema seadusliku esindaja esitatud avaldus ning kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ja/või rehabilitatsioonimeeskonna hinnatud vajadus taotletava teenuse järele. Hindamiseks võib kasutada Sotsiaalministeeriumi kodulehel kättesaadavat hindamisinstrumenti isikliku abistaja teenuse vajaduse määramiseks.

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja teavitab avaldajat otsusest ning kui inimesel on õigus teenust saada, soovitab või aitab leida sobivaid teenusepakkujaid. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja inimese toimetuleku ja/või hoolduse tagamiseks ja/või kõrvalabi katteks teisi meetmeid. Kui inimene sellega ei nõustu, on tal õigus esitada vaie maavanemale sotsiaalhoolekande seaduse § 33 lõike 3 alusel.

Teenust vajav inimene või tema seaduslik esindaja lepib kohaliku omavalitsuse ja teenuse osutajaga kokku teenuse osutamise algusaja, koha, mahu ja isikliku abistaja töökohustused.

Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, kui isik on võimeline öeldut või loetut mõistma. Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, isiku seaduslikku esindajat.

Teenuse osutamise koht

Teenuse osutamise koht sõltub isiku vajadustest. Teenust osutatakse näiteks inimese kodus, töökohal või asjaajamisel väljaspool teenuse saaja kodu (nt poes käimine).

Teenuse finantseerimise/ maksumuse põhimõtted 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 45 lõike 1 alusel võib isikult võtta temale või tema perekonnale osutatava sotsiaalteenuse eest tasu. Võetav tasu oleneb teenuse mahust, maksumusest ja teenust saava isiku ning tema perekonna majanduslikust olukorrast. Isikult sotsiaalteenuse eest tasu võtmise otsustab teenust osutav või teenuse eest tasuv asutus.

Hind : 8 eurot/tund

Pikema lepingu puhul kui 2 kuud hind kokkuleppel.